Các thao tác để kiểm tra thứ hạng từ khóa theo LandingPage

 

Bước 1: Khai báo dự án và khai báo website

Bước 2: Người dùng chọn menu "Quản lý thứ hạng từ khóa " và chọn menu con trong đó là "Xem và quản lý thứ hạng từ khóa " sau đó nhấn nút "Tạo mới"

Quản lý thứ hạng từ khóa

 

Chọn dự án (4): bạn có thể click chọn tên dự án đã khai báo trong mục "Dự án" hoặc nhấn nút "+" để tạo ngay dự án 

chọn website(5): bạn có thể click chọn tên website đã khai báo trong mục "Quản lý website"  hoặc nhấn nút "+" để tạo ngay website

Chọn Url6): url(page) mà bạn đang seo và  muốn quản lý  theo dõi thứ hạng các từ khóa mà bạn seo cho page này.

Tên landingPage(7): Bạn nên đặt theo  từ khóa chính cần seo cho dễ quản lý

Nhập danh sách từ khóa(8)

 

 

 

2.Thao tác kiểm tra hạng từ khóa với landingpage

 

chọn menu "Quản lý thứ hạng từ khóa " chọn menu con trong đó là " Xem và quản lý thứ hạng từ khóa " chọn landingPage cần theo dõi thứ hạng từ khóa sau đó nhấn nút kiểm tra lại 

Ngoài ra bạn có thể xem thứ thạng từ khóa theo domain, thứ hạng từ khóa theo landing page