Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản lý sơ đồ internal links"

Bước 1: Người dùng phải Scan website

Bước 2. Người dùng Phải Scan internal link

Bước 3: Người dùng vào chức năng " Quản lý dự án Seo" chọn menu "Quản lý sơ đồ internal link" sau đó chọn website, chọn langding page cần quản lý sơ đồ   như ảnh dưới

Quản lý sơ đồ link

=>Việc quản lý sơ đồ link giúp cho người dùng có thể biết được landing page được những bài con nào trỏ về từ đó có thể định hướng được việc viết nội  dung

Xem chi tiết hơn tại video